Αθηνά
Πατήστε ΕΔΩ
για να ενημερώνεστε σχετικά
με τα Προγράμματα Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης e-learning
και θα μπείτε σε κλήρωση για δωρεάν συμμετοχή
σε πρόγραμμα της επιλογής σας

Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων με μοριοδότηση

 

Σας καλωσορίζουμε στα επιμορφωτικά εξ αποστάσεως προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το ΕΚΠΑ σχεδίασε επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας ευρύτερης πολιτικής για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Με βασικό στόχο την εντατικοποίηση της προσπάθειας για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, οι νοοτροπίες και οι λειτουργίες του Δημόσιου Τομέα στη χώρα μας, προέκυψε η ανάγκη επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις καινοτομικές πρακτικές στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Δημοσίων Σχέσεων.

Η πιστοποιημένη επιμόρφωση από 15 Μαΐου 2009 μοριοδοτείται και αποτελεί ένα από τα κριτήρια για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων στο σχηματισμό της κρίσης σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα (e-learning) του ΕΚΠΑ, από τον Σεπτέμβριο του 2009 και στη συνέχεια από το Μάρτιο του 2012, και μετά από σχετική αξιολόγησή τους από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτουν Πιστοποίηση.

13-09-2017

Απάντηση Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την μοριοδότηση επιμόρφωσης κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων Νέο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη μοριοδότηση και αναφορικά για τα προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων, ότι λάβαμε έγγραφη ενημέρωση, (Έγγραφο με Αρ.Πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.48/2340/οικ.25725, 31.07.2017) του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία, Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β ́2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β ́1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

Η αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα παραμένει ανοιχτή σύμφωνα με τις κάτωθι ημερομηνίες:

Νέος Κύκλος: Υποβολή Αιτήσεων για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νέο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 27/10/2017 στα ακόλουθα προγράμματα:

01) Management στους Τομείς της Υγείας
02) Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
03) Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
04) Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
05) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
06) Διοίκηση Μονάδων Υγείας
07) Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
08) Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
09) Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 30/10/2017.


28-02-2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Ν. 4369/2016, που αφορά στη μοριοδότηση και αναφορικά για τα προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων, ότι λάβαμε έγγραφη ενημέρωση, (Έγγραφο με Αρ.Πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.35. 46/2281/23801(π.ε), 24.02.2017) του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο γίνεται ενημέρωση ότι το εν λόγω ζήτημα εξετάζεται από την υπηρεσία τους.

Ό,τι νεότερο επί του θέματος θα αναρτηθεί στο site.
Η αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα παραμένει ανοιχτή σύμφωνα με τις κάτωθι ημερομηνίες:

Νέος Κύκλος: Υποβολή Αιτήσεων για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νέο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 26/05/2017 στα ακόλουθα προγράμματα:

01) Management στους Τομείς της Υγείας
02) Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
03) Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
04) Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
05) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
06) Διοίκηση Μονάδων Υγείας
07) Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
08) Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
09) Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων
10) Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 29/05/2017.


07-11-2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω του νέου Νόμου 4369/2016, που αφορά στη μοριοδότηση και αναφορικά για τα προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι πιστοποιημένα από την ΚΕΠ , έχουμε υποβάλλει σχετικό ερώτημα στην Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στο Τμήμα Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και αναμένουμε σαφή και έγγραφη απάντηση. Ό,τι νεότερο επί του θέματος θα αναρτηθεί στο site. Η αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα παραμένει ανοιχτή σύμφωνα με τις κάτωθι ημερομηνίες:

Νέος Κύκλος: Υποβολή Αιτήσεων για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νέο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 17/02/2017 στα ακόλουθα προγράμματα:

01) Management στους Τομείς της Υγείας
02) Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
03) Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
04) Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
05) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
06) Διοίκηση Μονάδων Υγείας
07) Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
08) Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
09) Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων
10) Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 20/02/2017.


06-06-2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω του νέου Νόμου 4369/2016, που αφορά στη μοριοδότηση και αναφορικά για τα προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι πιστοποιημένα από την ΚΕΠ , έχουμε υποβάλλει σχετικό ερώτημα στην Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στο Τμήμα Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και αναμένουμε σαφή και έγγραφη απάντηση. Η αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα παραμένει ανοιχτή σύμφωνα με τις κάτωθι ημερομηνίες:

Νέος Κύκλος: Υποβολή Αιτήσεων για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νέο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 30/09/2016 στα ακόλουθα προγράμματα:

01) Management στους Τομείς της Υγείας
02) Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
03) Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
04) Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
05) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
06) Διοίκηση Μονάδων Υγείας
07) Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
08) Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
09) Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων
10) Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 03/10/2016.

Στο ενδιάμεσο διάστημα εκτιμάμε πως θα δοθεί απάντηση σχετικά με την μοριοδότηση των παραπάνω προγραμμάτων.
Ό,τι νεότερο επί του θέματος θα αναρτηθεί στο site.


08-03-2016

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης: “Εργαλεία Αξιολόγησης σε Θέσεις Ευθύνης στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα” από το το elearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ. Νέο

Πρόκειται για ένα μη πιστοποιημένο πρόγραμμα που στόχο έχει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της στοχοθεσίας και παρακίνησης, της αξιολόγησης και της επιβράβευσης-εξέλιξης-προαγωγής του ανθρωπίνου δυναμικού σε θέση ευθύνης.
Ειδικότερα, εμβαθύνει σε ποικίλα συστήματα αξιολόγησης, αναλύει τα εργαλεία αξιολόγησης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο και μας μεταφέρει σε όλα τα επίκαιρα ζητήματα που θεσπίστηκαν από το Ν. 3230/2004 έως με τον πρόσφατο Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/27-2-16).

Περισσότερα...

23-02-2016

Νέος Κύκλος: Υποβολή Αιτήσεων για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νέο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 23/05/2016 στα ακόλουθα προγράμματα:

01) Management στους Τομείς της Υγείας
02) Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
03) Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
04) Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
05) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
06) Διοίκηση Μονάδων Υγείας
07) Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
08) Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
09) Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων
10) Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 30/05/2016.

03-07-2012

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα...

17-06-2011

Επιμόρφωση Δημοσίων Υπαλλήλων ΔΕ