Εκπτωτική Πολιτική

Ακολουθείται ειδική πολιτική χορήγησης εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων:

  • Πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας
  • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (< 15.000 ευρώ) και υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας
  • ΑΜΕΑ
  • Οι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος για εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν από 09/09/2016.
  • Συμμετέχοντες στον ίδιο κύκλο σπουδών με συγγένεια α΄ βαθμού
  • Υπάλληλοι σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Συμμετόχοντες σε παλιότερο κύκλο σπουδών σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα του ΕΚΠΑ ή του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ.
  • Σε περίπτωση παρακολούθησης δύο προγραμμάτων με κοινή ημερομηνία έναρξης (παράλληλη συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών) προβλέπεται έκπτωση διδάκτρων στο πρόγραμμα που αποτυπώνεται στην αίτησή ως δεύτερη επιλογή.

Συγκεκριμένα οι εκπτώσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία Έκπτωσης Ποσοστό Έκπτωσης
Πολυτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας) 20%
Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (< 15.000 ευρώ) και υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 25%
ΑΜΕΑ 20%
Οι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος για εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν από 09/09/2016. 20%
Συμμετέχοντες στον ίδιο κύκλο σπουδών με συγγένεια α΄ βαθμού 10%
Υπάλληλοι σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 50%
Συμμετέχοντες σε παλιότερο κύκλο σπουδών σε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ. 15%
Σε περίπτωση παρακολούθησης δύο προγραμμάτων με κοινή ημερομηνία έναρξης (παράλληλη συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών) προβλέπεται έκπτωση διδάκτρων στο πρόγραμμα που αποτυπώνεται στην αίτησή ως δεύτερη επιλογή. 15%

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:

1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει γραπτώς το αίτημά του για τη χορήγηση έκπτωσης, προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Πατήστε εδώ, προκειμένου να προμηθευτείτε το σχετικό έντυπο «Αίτηση Χορήγησης Έκπτωσης».

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.