Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ομάδα Α: Έκπτωση 30%
  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
Ομάδα Β: Έκπτωση 25%
  • ΑμεΑ
  • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
Ομάδα Γ: Έκπτωση 20%
  • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
Ομάδα Δ: Έκπτωση 15%
  • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια
  • Επανεγγραφή εκπαιδευόμενου σε νέο πρόγραμμα (χωρίς να υπολογίζεται τυχόν επιπλέον έκπτωση στα δίδακτρα λόγω πιθανής ύπαρξης κοινών διδακτικών ενοτήτων μεταξύ των προγραμμάτων).
  • Παρακολούθηση δύο προγραμμάτων με κοινή ημερομηνία έναρξης (παράλληλη συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών).

Oι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες, όπως και η έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων (5%) δε λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:
1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει στείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου (1599/1986) στην οποία να αναφέρει την ομάδα έκπτωσης στην οποία εντάσσεται (Α, Β, Γ, Δ ή Ε) (υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης θα λάβουν στο email τους όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα από τη Γραμματεία). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποκαθιστά την αποστολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης, ωστόσο ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή του σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες εφόσον ζητηθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.