Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία στα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων του ΕΚΠΑ διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης και καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αντιστοιχεί σε ένα δικτυακό σύνδεσμο. Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οπουδήποτε το επιθυμεί (ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία).

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Η πρωτοτυπία του υλικού ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων ποιότητας, υπό την ευθύνη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του εκάστοτε Προγράμματος. Επιπλέον, πραγματοποιούνται έλεγχοι αυθεντικότητας επί του υλικού μέσω ευρέως διαδεδομένων αυτοματοποιημένων εργαλείων αντιπλαγιαρισμού.

Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις και εξετάσεις.

Κάθε βδομάδα, ο εκπαιδευόμενος καλείται να μελετήσει ένα συγκεκριμένο μέρος της ύλης, στο οποίο και εξετάζεται μέσω ενός τεστ αξιολόγησης που αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα στα χρονικά περιθώρια που του έχει θέσει ο εκπαιδευτής του μαθήματός. Η χορήγηση της βεβαίωσης πιστοποίησης πραγματοποιείται σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος.