Μοριοδότηση

Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β ́2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β ́1592) υπουργικών αποφάσεων, μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια.

Τα ακόλουθα δύο επιμορφωτικά προγράμματα (e-learning) του ΕΚΠΑ, από τον Σεπτέμβριο του 2009 και μετά από σχετική αξιολόγησή τους από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτουν Πιστοποίηση.

  • Το πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες, ΔΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α) έχει κωδικό πιστοποίησης 169.
  • Το πρόγραμμα: Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχλεσεων για το Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες, ΔΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α) έχει κωδικό πιστοποίησης 170.

Τα παρακάτω νέα επιμορφωτικά προγράμματα (e-learning) του ΕΚΠΑ από το Μάρτιο του 2012 και μετά από σχετική αξιολόγησή τους από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτουν Πιστοποίηση.

  • Το πρόγραμμα: Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος έχει κωδικό πιστοποίησης 321.
  • Το πρόγραμμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας έχει κωδικό πιστοποίησης 320.
  • Το πρόγραμμα: Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων έχει κωδικό πιστοποίησης 318.
  • Το πρόγραμμα: Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων έχει κωδικό πιστοποίησης 326.
  • Το πρόγραμμα: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας έχει κωδικό πιστοποίησης 319.
  • Το πρόγραμμα: Management στους Τομείς της Υγείας έχει κωδικό πιστοποίησης 324.
  • Το πρόγραμμα: Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους έχει κωδικό πιστοποίησης 323.

Σχετικά με την συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας ύστερα από σχετική ερώτησή μας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης βρίσκεται εδώ.